Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:

Név: Dr. Lipták Eszter EV

Cím: 3141, Salgótarján, Csalános utca 5.

Nysz.: 54313402

Elérhetőség: drliptakeszter@lhdental.hu, 3141, Salgótarján, Csalános utca 5.

és

Név: Dr. Holoda Nóra EV

Cím: 4440, Tiszavasvári, Kabók Lajos utca 10.

Nysz.: 51512860

Elérhetőség: drholodanora@lhdental.hu, 4440, Tiszavasvári, Kabók Lajos utca 10.

(a továbbiakban: Adatkezelő)

I. Bevezetés

 1. Jelen tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő szolgáltatásai nyújtása során a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat. Adatkezelő tevékenysége során mindenkor a jelen tájékoztatóban foglaltaknak és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el.
 2. Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve igénybevételével Ön hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezései szerint kezelje. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatait, Adatkezelőnek nem áll módjában Önt ellátni.
 3. A személyes adat szolgáltatása jogszabályon alapul, valamint a fogászati ellátásra vonatkozó szerződés kötésének előfeltétele. Ön az ellátás igénybe vételéhez köteles személyes adatait megadni.
 4. Az adatok fizikai tárolásának helye: Dr. Lipták Eszter EV. mindenkori székhelye.


II. Alapelvek

 1. Az Adatkezelő az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott célhoz kötöttség alapelvének megfelelően csak meghatározott célból, jogszerűen, tisztességesen, átláthatóan, megfelelő garanciák biztosítása mellett kezel személyes adatokat.
 2. Az érintettek személyes adataikhoz való jogának érvényesítése érdekében az Adatkezelő tiszteletben tartja az adatvédelmi jog alapelveit, így:
 3. Személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezel
 4. Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel
 5. Csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns személyes adatokat kezel, a szükséges mértékben
 6. A személyes adatok pontosságát és szükség esetén naprakészségét biztosítja, és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék
 7. Személyes adatokat csak olyan formában tárol, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
 8. A személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem

 

III. Adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt személyes adatok köre

 

Az Adatkezelő szolgáltatásai jellegéből adódóan az alábbi táblázatban meghatározott személyes adatokat kezeli.

Adatkezelés célja

 • fogászati ellátás nyújtása, egészségügyi dokumentáció kezelése
 • kapcsolattartás
 • hírlevél szolgáltatás
 • számlázás
 • személy és vagyonvédelmi célból kamerarendszer üzemeltetése

Adatkezelés jogalapja *

 • szerződés teljesítése 6. cikk (1) b) és jogi kötelezettség teljesítése 6. cikk (1) c)
 • érintett hozzájárulása 6. cikk (1) a)
 • érintett hozzájárulása 6. cikk (1) a)
 • szerződés teljesítése 6. cikk (1) b) és jogi kötelezettség teljesítése 6. cikk (1) c)
 • adatkezelő [Dr. Lipták Eszter EV. és Dr. Holoda Nóra EV.]

Kezelt adatok köre

 • név, születési hely, idő, TAJ szám, e-mail cím, postai cím, telefonszám, egészségpénztár szolgáltató neve, gyógyszerszedésre vonatkozó
 • adatok, egészségügyi állapotra vonatkozó adatok, kórelőzmény, betegségekre, korábbi megbetegedésekre vonatkozó adatok, felírt gyógyszerek
 • kapcsolattartási adatok, így különösen: név, e-mail cím, telefonszám, postai cím
 • kapcsolattartási adatok, így különösen: név, e-mail cím
 • képfelvétel

Adatkezelés időtartama

 • egészségügyi dokumentáció: 30 év röntgen: 10 év vény: 5 év
 • érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 • érintett hozzájárulásának visszavonásáig, leiratkozásig
 • 2000. évi C. törvény alapján bizonylatok megőrzése 8 évig
 • 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)

*Az adatkezelés jogalapja lehet:

 

 • Az Ön hozzájárulása, amely hozzájárulást Ön bármely időpontban jogosult visszavonni (például hírlevélre való feliratkozás és arról való leiratkozás esetén)
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél (például fogászati ellátásra vonatkozó szerződés kötése)
 • Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például számviteli törvényeknek megfelelően bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése)

IV. Korlátozások

A 18. életévét be nem töltött kiskorú vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.

V. Adattovábbítás

Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi szervezeteknek továbbíthatja:

 1. Egészségpénztár
 2. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESzT) https://e-egeszsegugy.gov.hu/

VI. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján Ön jogosult:

Hozzáférés

Az Ön kérelmére az adatkezelő visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről akikkel a személyes adatokat közölték, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, az érintetti jogairól, a felügyeleti hatósághoz való fordulás jogáról, valamint a profilalkotásról tájékoztatást ad. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a kért tájékoztatást Önnek írásban.

Helyesbítés

Az Ön kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészíti a hiányos személyes adatokat.

Adatok törlése, illetve zárolása

Ön bizonyos esetekben jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az adatok törlése nem lehetséges, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelően az adatkezelés szükséges az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön  jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen – így például a direkt marketing céljából történő elektronikus levelek küldése ellen.

Adathordozhatóság

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Adatkezelés korlátozása

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását a következő esetekben: ha vitatja adatai pontosságát, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelőnek nem szabadna kezelni azokat de nem akarja, hogy törlésre kerüljenek, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Önnek szüksége van a jogi igények előterjesztéséhez, valamint ha tiltakozott az adatkezelés ellen, de az adatkezelőnek ellenőriznie kell, hogy tovább szükséges-e folytatni azok kezelését.

 

Ön érintetti jogait az alábbi elérhetőségek bármelyikén, írásban gyakorolhatja:

drliptakeszter@lhdental.hu

3141, Salgótarján, Csalános utca 5.

drholodanora@lhdental.hu,

4440, Tiszavasvári, Kabók Lajos utca 10.

 

VII. Jogorvoslat

Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, Ön:

 1. megkereséssel fordulhat az Adatkezelőhöz a drliptakeszter@lhdental.hu, és 3141 Salgótarján, Csalános utca 5., vagy drholodanora@lhdental.hu, és 4440, Tiszavasvári, Kabók Lajos utca 10. címeken.
 2. panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., naih.hu , ugyfelszolgalat@naih.hu)
 3. keresettel pert indíthat a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság előtt.

 

VIII. Alkalmazott jogszabályok

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről;

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely időpontban történő megváltoztatására, amelyet honlapján tesz közzé.

 

Budapest, 2020. május 31.